Zapisz się do nas

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Niepubliczny Żłobek „Żyrafie Ucho” Joanna Janicka w Poznaniu, przy ul. Katowickiej 81a/101. W Żłobku nie został powołany Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka można skontaktować się pod adresem e-mail…… telefon…… lub pisemnie – adres siedziby Żłobka. 1. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach: – zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art.3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235). – w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 2. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych. 3. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Scroll to Top